معرفی

مشخصات فردی

شهرال کاشانیان

نام - نام خانوادگی : شهرال   کاشانیان

پست الکترونیکی : shka.35@gmail.com

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : راه و ساختمان
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علم و صنعت تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : عمران سازه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : امیر کبیر تهران

سوابق اجرایی

کارشتاس ارشد سازه در شرکتهای توانیر و صنایه هواپیمایی و مهنسین مشاور پولاد  عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

مرتبه علمی : مربی

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1372-04-20

شهرال کاشانیان
شهرال کاشانیان

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی :
    مربی
^